Život potvrzující vědomí smrti

Když jsem byl teenager, uvědomil jsem si, že většina lidí žije, jako by smrt neexistovala. Viděl jsem muže a ženy, jak bagatelizují své vztahy a životy malichernými hádkami a melodramatickými reakcemi na bezvýznamné události, přičemž si nevšímají základních otázek osobní identity a ignorují existenciální reality. Jejich pasivita, konformita a vnitřní životní styl ukazovaly na jejich nedostatek úcty k sobě jako k jedinečným, cítícím bytostem.

Jako kluk jsem sdílel pokoj s dědou a jak stárnul, trpěl různými tělesnými neduhy. Ve spánku kašlal a sténal a někdy to znělo, jako by nemohl popadnout dech. V té době jsem čekal s rostoucím napětím, dokud se jeho dech nevrátí do normálu. Někdy se ozvalo hlasité zalapání po dechu jako smrtelné rachocení a já jsem si byl jistý, že je pryč. Měl problémy se zrakem a já bych si představoval, jaké by to bylo ztratit zrak. Mučilo mě představovat si život slepoty. Myšlenka na zbavení všech obrazů byla podobná smrti, jakousi živoucí smrtí. Uvědomil jsem si, že někdy v budoucnu se hodiny posunou dopředu a já budu na řadě, abych se posadil na hranici života, blízko té zlověstné události.

Dědeček žil s mojí rodinou od mého narození, a tak jsem ho dobře znal. Strávil svůj život v jakémsi poloomámeném, přesto tak nějak spokojeném stavu mysli, a teď se blížil ke konci. Vypadalo to, jako by vůbec necítil svou blížící se smrt. Bál jsem se možnosti, že se jednoho dne náhle probudí jako ze spánku a uvědomí si, že je v koncích, že teprve včera byl kluk jako já a že ty roky, které uplynuly, strávil tím, že ve skutečnosti nežil. Bála jsem se, že tehdy poznal, že promarnil svůj život v nesmyslných křivdách, rodinných sporech a dlouhých, únavných hodinách v práci, kterou nenáviděl. Zasáhlo by ho zjištění, že už je příliš pozdě – že už nezbývá čas žít.Podle mého názoru by to byla ta nejděsivější věc, která se mému dědečkovi mohla stát. Doufal jsem, že se „neprobudí“, ale jen v míru zemře bez tohoto nesnesitelného uvědomění. Uplynuly roky a on zemřel, zanechal ve mně trvalý dojem člověka, který zmeškal svůj vlastní život.

Z této zkušenosti vzešla z mé strany silná motivace zkusit žít jinak než můj děda. Nikdy jsem nechtěl být tváří v tvář konečnému poznání, kterého jsem se kvůli němu obával. Chtěl jsem zažít všechny aspekty svého života, špatné i dobré, všechny bolestné i radostné události.

****
V první kapitole Beyond Death Anxiety: Dosažení života potvrzujícího vědomí smrti , popsal jsem své dojmy ze života mého dědečka, protože příběh přitahuje pozornost k ústřednímu tématu knihy: skutečnosti, že většina z nás se snaží uniknout obavám ze smrti tím, že se vyhýbá životu. Toto obranné popírání smrti má hluboce negativní důsledky pro život každého člověka.

Většina lidí tráví svůj život bez velké míry sebeuvědomění, žije životy prázdnoty a dřiny založené na jejich raném naprogramování. Zřídka přemítají o své situaci, ale spíše jsou závislí na životním stylu formy a rutiny. Málokdo si vytvoří životní plán nebo projekt, který dává hodnotu, podstatu nebo smysl jejich každodennímu životu. Lidé jsou druh hledající smysl, a když je tato zkušenost omezena nebo vyloučena, jsou zbaveni svého lidského dědictví.

Popírání smrti má další destruktivní komplikace. Náboženské vyznání, které nabízejí příslib posmrtného života, poskytují útěchu, ale mají tendenci vzájemně polarizovat lidi různých přesvědčení. Lidé jsou ohroženi, když jejich obranná řešení otázky smrti napadají nevěřící. Stávají se nepřátelskými a agresivními, když jejich obranu naruší lidé s odlišnými postoji a zvyky. Velká část ničení způsobeného válčením a etnickými čistkami je způsobena těmito obrannými machinacemi.

V jistém smyslu si všichni lidé udržují víru, že nezemřou navzdory vědomému vědomí opaku. Ve svém magickém myšlení, bez logických omezení, jsou schopni udržet fantazii nebo sen o nesmrtelnosti ve své nevědomé mysli. Určité postoje a systémy přesvědčení podporují iluzi, zatímco jiné události a okolnosti ji zpochybňují. Například pohyb v životním cyklu od dětství do dospělosti, odloučení, díky kterému si uvědomujeme naši samotu, a známky stárnutí a špatného zdraví rozptýlí iluzi; zatímco náboženské přesvědčení, domnělá srostlá identita v osobních vztazích, marnivost a fantazie o všemohoucnosti ji pomáhají udržovat. Když toto vnitřní fantazijní proces je narušena, aktivuje se původní potlačená strachová reakce a existuje značné nepřátelství směřující ke zdroji.

Ve své knize navrhuji, že přijetí smrti a umírání jako reality a uvědomění si typických obranných mechanismů, které si lidé vyvíjejí, aby čelili strachu, může být životu potvrzení spíše než vést k cynismu neboDeprese. Náročná psychologická obrana vytvořená v dětství a posílená úzkostí ze smrti může vést k větší osobní spokojenosti v životě a rozšířit příležitost k seberealizaci. Čelit vlastní smrtelnosti a cítit patřičné emoce smutku,hněva strach může dát životu větší smysl a učinit ho ještě cennějším. Toto vědomí také staví vlastní zkušenost do perspektivy a pomáhá vyhnout se bagatelizaci vlastní existence.

Když však prolomíme našeobranné bariéry, vždy existuje napětí a úzkost a výrazná tendence prožívat bolest vědomí smrti . Jedinečně pozitivní události nás nutí ocenit hodnotu života, ale jsou také připomínkou toho, že život je dočasný. Čím více investujeme do života a lásky, tím více dosahujeme, tím více si nás váží a čím více uznáváme svou existenci, tím více si připomínáme naši případnou neexistenci. Když milujeme život a své nejbližší, musíme truchlit nad konečnou ztrátou svých blízkých a sebe sama.

V závěru Beyond Death Anxiety Navrhuji, že je lepší čelit pravdě, jakkoli ošklivé nebo bolestné, než se uchýlit k obranné formaci. Ironií neuróz, poruch charakteru nebo psychóz je, že psychická obrana jedince, která se adaptovala na negativní podmínky dětství, se později stala zdrojem maladaptace nebo nemoci.

Všichni lidé se potýkají se stejným existenciální dilema . Všichni jsme odděleni a sami, prokletí vědomím našeho vlastního případného zániku a musíme překonat stejné překážky, abychom si zachovali svou nezávislost, ducha a integritu. Uznáváme-li smrt jako realitu místo toho, abychom se uchylovali k obrannému popírání, můžeme nejlépe čelit těmto výzvám a plně přijmout život. Lidé všude čelí stejným zásadním problémům a bojují o přežití. Proto jsme všichni bratři a sestry a není prostor pro lhostejnost k lidem trpícím hladem a chudobou, a navíc nelze rezignovat na projevy předsudků, etnické rozbroje nebo skutečné válčení.